Voorwaarden

Algemene Inschrijvings- en Betalingsvoorwaarden & Huishoudelijk Reglement 

 
Deze Algemene Inschrijvings- en Betalingsvoorwaarden en het Huishoudelijk Reglement zijn op al onze activiteiten van toepassing. Door deze voorwaarden en dit reglement ontstaat er duidelijkheid over wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.
 
Inschrijvingsvoorwaarden
 
• Het inschrijven voor een cursus kan alleen schriftelijk gebeuren d.m.v. het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Zodra wij uw inschrijfformulier hebben ontvangen treedt de overeenkomst in werking. Deze overeenkomst is ook van toepassing op eventuele privélessen waarvoor u telefonisch een afspraak kunt maken.
• Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u dat uw hond gezond is en alle verplichte inentingen bezit. Op verzoek dient u een geldig inentingsbewijs te kunnen tonen.
 
Betalingsvoorwaarden
 
• Naar aanleiding van het invullen van het inschrijfformulier voor een cursus en/of het (telefonisch) maken van een afspraak ten behoeve van een privéles verplicht u zich tot betaling van het cursusgeld en/of de kosten.
• De betaling van het cursusgeld zal plaatsvinden d.m.v. een incassomachtiging die u automatisch afgeeft bij ondertekening van het inschrijfformulier. Mochten wij om bepaalde redenen het cursusgeld niet van uw rekening kunnen incasseren dan ontvangt u van ons een factuur. Deze factuur dient u per omgaande te voldoen. Bij niet tijdige betaling kan uw hond uitgesloten worden voor de resterende duur van de cursus.
• De betaler is zich ervan bewust dat hij/zij bij een incassomachtiging geen recht van terugboeking heeft en zorgt te allen tijde voor een toereikend saldo.
• Als u uw inschrijving binnen 1 week voor aanvang of ná aanvang van de cursus annuleert zal er, indien u reeds betaald heeft, geen restitutie plaatsvinden. Heeft u nog niet betaald dan dient het cursusgeld alsnog binnen de gestelde betalingstermijn voldaan te worden. 
• Er zal wel restitutie plaatsvinden bij overlijden, ziekte of herplaatsing van de hond. Dit dient u schriftelijk aan ons door te geven en bij ziekte en overlijden dient u tevens een verklaring van de dierenarts te overleggen. Restitutie vindt dan plaats onder aftrek van 10 euro administratiekosten.
 
Veiligheid en gezondheid:
• Bij slecht weer behouden wij ons het recht voor om de lessen te annuleren. 
• Als veiligheid van mens en/of dier in het gedrang komt behouden wij ons het recht voor om de lessen te annuleren. 
 
Opzegging:
• Dit kan alleen per mail via info@degezelligehuishond.nl
• Opzegtermijn 1 maand
 
 
×